News
嘩.

Jan 13, 2017

嘩..嘩..嘩...細佬又搞比賽啦,邊個係細佬咪就係Hong Kong Nano Drone racers+Hong Kong fpv spiders 囉!! 大家快快捧場吖!!現場設有體驗區嫁,令外💁🏼小編透露一下小小消息Hong Kong FPV racers 比賽可能....可能...可能...在幾個月後開始2017首場比賽吖!!!幾時!!唔使問啦!幾多個👆🏾'可能'👆🏾你未知囉..大家快D努力練習吖🙆🏼🙆🏼
https://www.facebook.com/HKNDRS/posts/386800298335416


View On Facebook

Call for enquiry